nadpis
zatisi
Novinky

Aktualizace

14.11.2022

Do sekce "akce" byl přidán článek o uplynolém stopařském závodě. Zároveň znovu gratulujeme Janě k prvnímu a Daně k druhému místu v kategorii ZZS1

Aktualizace

12.10.2021

V sekci "akce" přidán krátký článek o praktické stopě od Jirky Večeři

Aktualizace

30.8.2021

Doplněn plán akcí a přidán článek z ukázky vycviku psů pro dětský tábor v Běstvině

Zkoušky NZŘ

13.6.2021

Na závěr soustředění na Spáleništi se uskutečnily zkoušky dle NZŘ. Gratulujeme J. Resutikové ke splněné ZZP1 a H. Večeřové za ZZS1!!

Sutinové atesty MV

6.6.2020

Martina Foldynová s Faronem v Mimoni úspěšně složili sutinové atesty MV!!! Moc gratulujeme a přejeme hodně štěstí při případném vyžádání k záchranné akci!

Pátrací akce

24.11.2019

Do stránky Zásahy byly přidány informace o účastech na pátracích akcích na Orlickoústecku, Rokycansku, Teplicku ad.

Zkoušky IRO

11.11.2019

Dne 9.11.2019 se naši členové zúčastnili mezinárodních zkoušek pořádaných spolkem Sirius Pardubice v Nemošicích. David s Robinem, Lída s Elsou a Hanka s Toníkem úspěšně složili zkoušku IRO-F V. Gratulujeme a děkujeme za vzornou repre :)

Podmínky přijetí

ROZHODNUTÍ PREZIDIA č. 13/22 SVAZ ZÁCHRANNÝCH BRIGÁD KYNOLOGŮ ČR, z.s. 

PLATNOST OD 01.01 . 2022  

PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ČLENŮ SZBK ČR, z.s.,  

PODMÍNKY ČEKATELSTVÍ  

1. Na základě shrnutých zkušeností z uplynulých let a jednotlivých regionálních brigád SZBK  ČR, z.s., se prezídium SZBK ČR, z.s. usneslo sjednotit přijímání nových členů do ZBK ve  všech regionech.  

2. Důsledně plnit při přijímání nového člena tzv. čekatelské období, v němž čekatel o členství  v SZBK ČR, z.s. prokáže členské základně v příslušné regionální brigádě SZBK ČR, z.s.,  že bude v budoucnu platným a kvalitním členem SZBK ČR, z.s.  

3. Žadatel o čekatelství v příslušné regionální brigádě SZBK ČR, z.s. vyplní písemnou  přihlášku čekatele, která je ke stažení na www.zachranari.cz/dokumenty.html /formuláře a  tiskopisy.  

4. Čekatel svým podpisem přihlášky potvrzuje, že se seznámil s normativy SZBK ČR, z.s. a  že bude dodržovat Kodex člena SZBK ČR, z.s.  

5. Období čekatelství by mělo být jednoroční, během kterého je čekatel povinen splnit  podmínky stanovené příslušnou regionální ZBK. Pokud ze závažného důvodu nesplní  čekatel v určeném období čekatelské podmínky, lze na základě jeho žádosti a schválení  členské schůze dané regionální ZBK, čekatelské období prodloužit.  

6. Pokud ani po skončení prodlouženého čekatelského období není činnost čekatele v souladu  s podmínkami regionální ZBK, je čekatelství ukončeno a čekatel není přijat za člena SZBK  ČR, z.s. Rovněž tak může být čekatelství ukončeno kdykoli ve svém průběhu pro hrubé  porušení kteréhokoli normativu SZBK ČR, z.s.  

7. V období čekatelství nemá čekatel právo nosit uniformu SZBK ČR, z.s., symboliku svazu,  symboliku regionální ZBK a IRO. V době čekatelství nemá čekatel hlasovací právo.  8. Čekatel má právo zúčastňovat se v neomezené míře výcviku a akcí v regionální ZBK, v níž  se uchází o členství. Dále má právo účastnit se akcí SZBK ČR, z.s., v případě že propozice  akce účast čekatelům nezamezují.  

9. Čekatel v období svého čekatelství platí roční čekatelský poplatek, jehož stanovení výše je  zcela v kompetenci jednotlivých regionálních ZBK. Roční čekatelský poplatek se platí  v nezkrácené výši i v případě přijetí čekatele v průběhu kalendářního roku, nebo v případě  prodloužení čekatelství. V případě přijímání čekatelů v průběhu kalendářního roku,  vztahuje se poplatek na období 12 měsíců od data přijetí čekatele.  

10. Do seznamu členů ZBK SZBK ČR, z.s. pro účely statistiky se do doby svého přijetí  čekatelé neuvádějí, rovněž tak není za čekatele prováděn finanční odvod.  11. Přijímání čekatelů za členy SZBK ČR, z.s. se provádí na členské schůzi příslušné regionální  ZBK, po splnění čekatelského období. Od okamžiku přijetí nabývá úplná práva člena SZBK  ČR, z.s. a je oprávněn nosit uniformu SZBK ČR, z.s., včetně používání symbolik příslušné  regionální ZBK, SZBK ČR, z.s. a IRO. Dále získává právo hlasovat, volit a být volen do  těch orgánů ZBK a SZBK ČR, z.s., které nevyžadují vyšší odbornou kynologickou  kvalifikaci.  

12. Pokud roční čekatelství i v případě prodloužení doby trvání čekatelství končí v průběhu  kalendářního roku a čekatel má splněné podmínky čekatelství pro přijetí za člena ZBK 

  

ROZHODNUTÍ PREZIDIA č. 13/22 SVAZ ZÁCHRANNÝCH BRIGÁD KYNOLOGŮ ČR, z.s. 

SZBK ČR z.s., může být přijat členskou schůzí ZBK za člena i v průběhu kalendářního  roku a v takovém případě uhradí své ZBK členský příspěvek v alikvotní výši podle počtu  měsíců zbývajících do konce kalendářního roku (počítá se od prvního dne následujícího  měsíce po datu přijetí za člena). Příslušné regionální ZBK jsou oprávněny svým vlastním  rozhodnutím toto ustanovení pozměnit v souladu se svými potřebami. 

(c) 2014 Záchranná brigáda kynologů Pardubického kraje